Reklam

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Gelişmiş ülkelerdeki işletmelerde, toplam kalite yönetiminin vazgeçilmez uygulamalarından biri, kapsamlı iş güvenliği ve sağlığı tedbirleridir

4344 1

Onur Zeybek

Onur Zeybek

Gelişmiş ülkelerdeki işletmelerde, toplam kalite yönetiminin vazgeçilmez uygulamalarından biri, kapsamlı iş güvenliği ve sağlığı tedbirleridir. Gelişmiş iş güvenliği uygulamalarını kapsayan Sıfır kaza ilkesi; hem saha ve büroda çalışan tüm personelin moralinin yüksek tutulmasını sağlayarak; verimliliği arttırmakta; hem de tazminat ve iş kayıplarının verdiği mali zararı azaltarak; iflasları önlemekte, işletmelerin büyümesini hızlandırmaktadır. İş güvenliği ve sağlığı tedbirleri, yaygınlaştığında ülke ekonomisi de dolaylı olarak büyüyecektir.
Amerikan İş Güvenliği Ve Sağlığı Güvenliği Kurumu (OSHA Occupational Safety and Health Administration) yayınlarından da anlaşılabileceği gibi; Ülke çapında yaygınlaştırılacak, iş güvenliği ve sağlığı yönetiminin iki ana amacı vardır:
- Yasal yaptırım çerçevelerinin belirlenmesi.
- Uygun teknik güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi.
İşletmeler geliştikçe üretim teknikleri de gelişmekte, üretim bandında gereken fiziki iş gücü azalmaktadır. Ancak her yenilenmiş (innovatif) üretim süreci, iş güvenliği ve ergonomi açısından yeni uygulamaların yaygınlaştırılmasını da gerektirmektedir. Aynı şekilde yeni çıkan malzemelerdeki zehirli gaz ve tozlara karşı alınacak önlemler sürekli gelişmekte ve kullanılan maddelerin sağlığa etki düzeyleri değişmektedir. Bu anlamda hem teknik önlemler hem de hukuksal yaptırımlar sürekli değişkenlik göstermekte, her yeni kaza ve onun hukuksal süreci iş güvenliğinin arttırılması yönünde yeni kazanımlar sağlamaktadır.
Ülkemizde madencilik ve inşaat sektöründe yaşanan kazalar iş güvenliği ve sağlığı uygulamaları konusunda daha titiz önlemler almamız gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Dünyadaki çağdaş iş güvenliği uygulamaları ve hukuksal bilincin ülkemizde yaygınlaşması can kayıplarını ve bağlı ekonomik kayıpları azaltacak, iş ve ceza mahkemelerindeki dosya yükünü hafifletecektir.
İsviçre Cenevre merkezli Uluslararası iş örgütü İLO’nun öngördüğü; ülkeler genelinde iş güvenliğinde, dikkat edilmesi gereken hususlar ve sorumluluklar inşaat sektörü özelinde işveren, teknik sorumlu ve çalışan bazında aşağıda özetlenmektedir.
İŞVERENİN SORUMLULUKLARI
1.     İşverenler öncelikle iş yerinin tüm çalışanlar için can güvenliği anlamında yeterli olduğundan emin olmalıdır.
2.      Kullanılan malzeme ve ekipmanın hem iş güvenliği hemde kalıcı ve geçici sağlığa etkileri işveren tarafından bilinmeli alınması gereken önlemler iş veren tarafından sağlanmalı gerekli güvenlik ekipmanları tedarik edilmelidir.
3.     İşveren iş sağlığı ve güvenliği anlamında sorun oluşmadığını sürekli gözetlemeli ve denetletmelidir. İş güvenliği konusunda uzman bir çalışan tüm faaliyetleri iş güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlemelidir.
4.     Tüm çalışanlara; yaşlarına, yeteneklerine, fizik kapasitelerine, cinsiyetine uygun işler verilmelidir.
5.     İşitme görme denge sorunu ve epilepsi gibi sinirsel hastalıkları olan çalışanlara kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atabileceği işler verilmemelidir.
6.     İşverenler çalışanlarına işin sağlık riskleri ile ilgili bilgi vermeli ve çalışanlarını güvenlik talimatları konusunda eğitmelidir.
7.     İşverenler ülkedeki iş güvenliği ile ilgili hukuksal yaptırımlar konusunda çalışanlarını bilgilendirmeli, iş güvenliği ve sağlığı konusundaki yasak ve tutumlar hakkında çalışanlara düşen eşgüdümlü ödevleri öğretmelidir. İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili hak ve sorumlulukların yazılı olduğu bir tabloyu işyerine asmalıdır.
8.     İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili tüm kural yaptırım yasak, tanım ve sorumluluklar çalışanların ana dilinde olmalıdır. Farklı dilleri konuşan çalışanların olduğu şantiyelerde her dilde açıklama yapılmalıdır.
9.     Uyarı önlem levhaları ve güvenli kullanım talimatnameleri iklim ve fizik bozunma ile bozulmayacak sağlamlıkta olmalı ve okunaklılığı sağlayacak şekilde koruyucu çerçeveler içinde bulunmalıdır.
10.      Çalışılan ülkedeki genel can güvenlik koşulları yeterli değil ise ve hayati risklerin olduğu zararlı alışkanlıklar toplumda yaygın ise tüm işçiler ve şoförler de dahil olmak üzere tüm çalışanların çalışmadıkları zamanları ve geceyi güvende uyuyarak geçirecekleri yerler temin edilmeli ya da güvenlikli bir yerde mesken tuttuklarından işveren emin olmalıdır.
11.     İş yerinde oluşacak herhangi bir patlama zehirli gaz yayılımı ya da bir çöküntü durumunda işveren hemen çalışma alanını kapatmalı, gerekli önlemler alınıp güvenlik sağlanana kadar herhangi bir şekilde çalışanların içeri girmesini önlemelidir.
PROJE MÜDÜRÜ (ŞANTİYE ŞEFİ) MİMAR YA DA MÜHENDİSİN SORUMLULUKLARI
1.     İş yerindeki imalatların güvenli bir şekilde gerçekleşmesinden proje müdürü sorumludur.
2.     İmalatı iş güvenliği anlamında büyük risk taşıyan uygulamalar için gerekirse proje tadilatına gidilir.
3.     İlgili iş dalında çalışan usta ve işçilerin iş güvenliği alışkanlığı kazanmalarından proje müdürü ya da şantiye şefi sorumludur.
4.     Proje hazırlanırken, inşaatın her aşamasında iş güvenliği açısından en ufak risk oluşmayacak şekilde imalat şekillendirilmeli, güvenli imalat ile ilgili talimatnameler de projede detay ekinde olmalıdır.
ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI
1.     Çalışanlar hem kendi iş güvenliklerine hem de çalışma arkadaşlarının iş güvenliğine özen göstermeli birbirlerini uyarmalı ve kaza oluşmayacak şekilde işi disiplinli yürütmelidirler.
2.     İlgili iş kolunun ustaları çalışma sahasını, kullanacakları malzemeyi ve iş ekipmanını önceden incelemeli, iş sağlığı ve güvenliği için tehlike oluşturabilecek, hasarlı ekipman bozuk malzeme ve dengesiz iskele merdiven gibi durumları şantiye şefi yada ilgili proje müdürüne bildirmelidir.
3.     Tüm işçiler eldiven, kask, maske, zincir, iş tulumu gibi, işin özelliklerine uygun güvenlik ekipmanını kullanmayı alışkanlık edinmeli iş arkadaşlarını da bu konuda uyarmalıdır.
4.     Acil durumlar dışında korkuluk sinyal ve işaretleme gibi güvenlik ekipmanları ile talimatname levhalarının yeri değiştirilmemeli tahribat ve oynama yapılmamalıdır. Güvenlik tedbirlerini bozacak tutum ve davranışlardan da uzak durmalıdırlar.
5.     Hiçbir çalışan kullanma yetkisinin bulunmadığı araçları kullanmamalıdır. İlgili bilgisinin olmadığı inşaat imalatlarına da yardım etmemelidir.
6.     Çalışanlar; iskele, kalıp, askı çubuğu, vinç gibi tehlikeli inşaat bölümlerinde uyuklamamalı, ayrıca havanın daralabileceği garaj zehirli gaz salan maddeler içeren depolar ve yangın tehlikesi olan bölümlerde uyumamalıdır.
7.     Çalışanlar kesinlikle kendilerinin ve başkalarının hayatını, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak şekilde davranış ve tutumlar içinde olmamalıdır.
8.      Çalışanlar iş güvenliği ile ilgili tüm uyarı yasak ve sınırlamalara riayet etmelidir. Tüm ekipmanları ve malzemeleri ilgili güvenlik talimatnamesine uygun şekilde kullanmalıdır.
9.     İmalat esnasında oluşan aşırı gaz ve toz gibi durumlarda ortam havalandırılmalı, iş güvenliğini tehdit edecek bir iş trafiği oluştuğunda düzen ve senkron sağlanmalıdır. Yorulma durumunda da kısa süreli aralar verilmelidir.
10.      18 yaş altı ve bayan işçilere ağır işler verilmemeli 16 yaşından küçükler de şantiyelerde çalıştırılmamalıdır.
ŞANTİYELERDE ALINABİLECEK BAZI ÖNEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI TEDBİRLERİ
1)     Şantiyeye giriş çıkış ve hareketlilik mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Yüklemeler ve kurulumlar önceden yapılmalı getir götürden sakınılmalı ağır taşımacılık işlemleri vinç ve benzeri kablolu araçlarla gerçekleştirilmeli tedarik için saha terk edilmemelidir.
2)     Şantiyeye giren ve o gün faaliyet gösteren tüm işçiler ve saatleri kayıtlı olmalıdır.
3)     İşi biten ekipmanlar şantiye içinde meydanda bırakılmamalı malzemeler işe engel olacak şekilde kaçış koridorlarına ya da rüzgâr ve sallantı etkisiyle devrilebilecekleri düşecekleri bölgelerde istiflenmemelidir. Kaçış yollarında ayağa takılacak halat moloz ve kalıntılar iş bitiminde günü gününe kaldırılmalı temizlenmelidir. Atık ve molozlar kontrolsüz olarak yüksek katlardan aşağı atılmamalıdır.
4)     Şantiye uygun şekilde aydınlatılmalı ısıtılmalı ve havalandırılmalıdır. Sürekli toz oluşan ortamda, gerekli maske ve aspiratör gibi, araçlar kullanılmalıdır. Isıtma direk tutuşan maddelerle yapılmamalıdır. Şantiye içersinde yapılan ısıtmada gaz atıkları borularla uzaklaştırılmalı içerde duman birikmesine izin verilmemelidir.
5)     Kaynak ve oksijenle kesme gibi imalatlar esnasında yangın tüpü bulundurulmalıdır. Yanıcı imalatın fazla olduğu şantiyelerde basınçlı yangın söndürme teşkilatı ve yeterli uzunlukta hortum bulundurulmalıdır. Tutuşucu malzemelerin olduğu imalatlarda sigara içilmemelidir. Talaş petrol türevli malzemeler gibi etrafta bulundurulmamalıdır.
6)     Taşıma yükleme kaldırma özelliği olan, araç hareketlerinin yoğun olduğu şantiyelerde ve özellikle yol şantiyelerinde uygun ışıklı sinyalizasyon ve işaretlemeler yapılmalı iş trafiğini idare eden işaretçiler ve telsiz haberleşmesi bulundurulmalıdır. Manevradan sorumlu işaretçiler aynı anda başka bir işle uğraşmamalıdır. İşaretçiler kazaya mahal vermeyecek her yerden görünen korunaklı bir bölgede durmalıdır.
7)     İşaretlemelerin gerektiğinde sesli işaretlerle de dikkati arttırıcı özelliği olmalı anlaşılması güç işaretlerin altta kısa anlaşılır yazılı komutu bulunmalıdır. Tüm çalışanlar sinyalcinin işareti olmadan ilgili operasyona başlamamalıdır.
8)     İşaretçiler herkesin güvenliğinden emin olmadan bir manevra komutu vermemelidir.
9)     Komut ve işaretleşme konusunda el kitabı okunarak tüm çalışanların işaret dili konusunda hem fikir olması gerekir. Anlaşılamayan bir işaret ya da komut operasyon esnasında dur hükmündedir.
10)     Yerden en az 1metre yükseklikteki imalatlarda güvenli bir iş iskelesi ve köprüsü kullanılması zorunludur. Tüm iskelelerde çapraz korkuluk tutunma borusu ve askı zinciri bulundurulmalıdır. Çok yüksek yapılarda düşü yüksekliğine uygun konumlandırılmış file ya da gerilmiş minderler bulundurulabilir.
11)     Gürültülü ve titreşimli iş yapan operatörler uygun kulaklıklı koruma aparatı kullanmalı ve işin özelliğine uygun olan sıklıkta dinlenmelidir.

Yorum Ekle
İsim
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ünsal kaya151 - 07.01.2016 11:47:08
ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ve bilincinin daha da yerleşmesine faydası olduğunu düşündüğüm bir yazı olmuş, ellerine sağlık değerli meslektaşım.