Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


KÜTAHYA İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN GAYRİ


1- Mülkiyeti Vakfımıza ait, İlimiz Ali Paşa Mahallesi 9 pafta 63 ada 203 parselde kayıtlı Menderes İş hanı zemin kattaki dış cepheye bakan 4 ve 4/A, iç avluya cepheli Z0/1 ve Z0/2 nolu 4 (Dört) 85 m2 işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tek işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir
2- Kira süresi sözleşme imzalanmasından itibaren 3 (Üç) yıldır.
3- İhale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda 05/11/2018 tarihinde saat 10:00 ’da , belirtilen tarihte talipli çıkmaması halinde yeni ihale aynı şartlarda 15 gün içinde yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Kütahya İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir ve alınabilir.
5- Gayrimenkulün 1 yıllık kira muhammen bedeli 30.000,00.TL olup, geçici teminatı 1 yıllık muhammen bedelin %’3’ü olan 900,00 TL. dir.
6- İhaleye gireceklerden istenilen belgeler :
a) Tebligata esas Kanuni ikametgah belgesi,
b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası,
c) Gerçek kişi olması halinde sabıka kaydı
d) Bu ihaleye katılacak olanların Şirket olması halinde noter tasdikli imza sirkülerine veya başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameleri,
e) İhalenin 1 yıllık muhammen bedeli 30.000,00.TL olup, geçici teminatı 1 yıllık muhammen bedelin %’3’ü olan 900,00.TL dir. geçici teminat olarak 01.04.2019 tarihine kadar geçerli banka mektubu veya vakfımızın Halk Bankası Zafer Meydanı Şubesindeki TR260001200154600016100012 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu;
İhale komisyonuna teslim etmek zorundadır.
İhalenin onaylanmasının ardından yasal süresi içinde ihale üstünde kalan istekli sözleşme vb. gerekli işlemleri yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici teminat Vakıf bütçesine irat kaydedilecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
8- Vakfımız kiralanacak gayrımenkul ile ilgili stopaj vergisinden muaftır.