Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


DÜZELTME İLANI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesi bedesten içinde market yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre 25.09.2018 Salı günü saat 10:00’da Aylık .1.500,00 TL üzerinden yıllık (1.500,00 x 12ay =18.000,00) 12 Aylık toplam 18.000,00 TL tahmini bedel üzerinden 10.10.2018 – 09.10.2021 tarihleri arası 3 (üç) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
Bedesten Market Yeri:
Muhammen Bedel (Aylık)     Aylık 1.500,00 TL
Muhammen Bedel (12 Ay-Yıllık)    18.000,00 TL
Geçici Teminat Bedeli   540,00 TL
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhalelere katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
A- Türkiye’de tebligat adres göstermesi.
B- Kanuni İkametgahı
C- Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
D- İmza sirküleri vermesi Noter tasdikli imza sirküleri
E- Vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi
DİĞER BELGELER
a) Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.
b) Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge
c) S.G.K.’dan, ihale tarihinden Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi
e) İstekli tarafından İdari Teknik Şartname ve Ekleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 30,00 TL yatırılarak makbuz karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınacak ve ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır.Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.İhaleler DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihale odasında yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.
MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 21.09.2018